ΤΟΝΟΜΕΤΡΗΣΗ

Τονομέτρηση

Τονομέτρηση

Στη διαγνωστική αυτή εξέταση μετράται η ενδοφθάλμια πίεση του ματιού. Υπάρχουν δύο τρόποι μέτρησης αυτής: με επαφή (τονόμετρα επιπέδωσης Goldman) με χρήση αναισθητικού και χρωστικής φλουοροσκεϊνης και χωρίς χρήση αναισθητικού (τονόμετρα αέρος) μικρότερης ακρίβειας. Τα τελευταία είναι περισσότερο εύχρηστα αλλά μικρότερης ακριβείας.